ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Επειδή το τελευταίο διάστημα υπάρχει αύξηση των τιμών, εκτός των άλλων, και στις κατασκευές, πόσο δεσμευτικό στην σύνταξη του Προϋπολογισμού και στη αξιολόγηση είναι η τήρηση του Πίνακα με τις μέγιστες τιμές «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» ;

Ο συγκεκριμένος πίνακας δεν είναι μια εξαντλητική και ανώτατη λίστα τιμών, αλλά αποτελεί ενδεικτική καταγραφή της κατάστασης στην αγορά όταν συντάχθηκε η οποία είναι χρήσιμη για την αποδοχή του εύλογου του κόστους των επενδύσεων. Για αυτό το λόγο στην Πρόκληση ζητείται να υποβληθούν και δυο τουλάχιστον προσφορές υπογεγραμμένες από κατασκευαστές με αντίστοιχες προμετρήσεις.

Εάν ένα έργο έχει ξεκινήσει πριν την υποβολή της πρότασης, οι αναδρομικές δαπάνες πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριληφθούν στον αιτούμενο προϋπολογισμό; Εάν όχι, θα αποτελέσουν παρόλα αυτά αντικείμενο παρακολούθησης-ελέγχου κατά την υλοποίηση;

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες τόσο στους Πίνακες των Προϋπολογισμών όσο και στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ». Στον συνολικό προϋπολογισμό θα μεταφερθούν οι αιτούμενες αναδρομικές δαπάνες από το φύλλο «Πίνακας Αναδρομικών δαπανών». Οι αιτούμενες αναδρομικές δαπάνες προκύπτουν κυρίως από τον περιορισμό ότι δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από τις νέες δαπάνες

σύμφωνα με την πρόσκληση (σελ. 25), ...Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή... α) Οι υπερβάλλουσες δαπάνες απλά θα περιγραφούν στην πρόταση χωρίς να συμπεριληφθούν στον αιτούμενο προϋπολογισμό; Απαιτούνται και για αυτές προμετρήσεις; β) Με ποιον τρόπο οι υπερβάλλουσες δαπάνες θα αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης-ελέγχου; Τι ακριβώς θα εξεταστεί κατά την υλοποίηση του έργου; γ) Πόσο μεγαλύτερος μπορεί να είναι ο προϋπολογισμός σε σχέση με τον επιχορηγούμενο;

α) Ο συνολικός προϋπολογισμός θα αφορά στο σύνολο του Έργου και όχι μόνο του επιχορηγούμενου. Ο περιορισμός επίσης των αναδρομικών δαπανών (50% του συνολικού Π/Υ ) θα αφορά το σύνολο του έργου. Προφανώς απαιτούνται προμετρήσεις
β) Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση το παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους. Για αυτό το λόγο στην πρόταση θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία που βοηθούν σε αυτό (Προϋπολογισμός, προμετρήσεις,  κ.λ.π)
γ) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της  ΚΥΑ 1538/26.06.2019 «Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020» (Άρθρο 63, Καν. (Ε.Κ.) 508/2014, δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα)» η οποία αποτελεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ισχύουν τα εξής :
Άρθρο 3 : Οι δράσεις του Μέτρου 8.3.3 εφαρμόζονται σε καθορισμένες περιοχές παρέμβασης αλιείας, όπως αυτές έχουν εγκριθεί κατά την αξιολόγηση των τοπικών στρατηγικών κάθε ΟΤΔ.  Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με την μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών. Ο προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων για τις δράσεις του παρόντος μέτρου, μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 € ανά πράξη. Για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ιδιωτικού χαρακτήρα, ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 €. Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις.

Οι συνεταιρισμοί αλιείας επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση;

Ναι επιτρέπεται ως Νομικό Πρόσωπο των αλιέων για τις δράσεις 4.2.1.1 και 4.2.1.2

Αν ένα υπό σύσταση Νομικό Πρόσωπο θέλει να υποβάλλει Αίτηση στο Πρόγραμμα Leader για μη αλιείς, τα Φυσικά πρόσωπα που θα το απαρτίζουν πρέπει να είναι κάτοικοι του Ρεθύμνου ή μπορεί να είναι κάτοικοι άλλου Νόμου (π.χ. Αττικής). Εννοείται ότι η φυσική έδρα της επιχείρησης θα είναι σε υπαγόμενη περιοχή που απαιτεί το Πρόγραμμα Leader Ρεθύμνου.

Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι κάτοικοι της περιοχής (εκτός από τους αλιείς εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα) αλλά να δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Ακόμα και η έδρα, ανάλογα με τη φύση της επένδυσης μπορεί να μην είναι εγκατεστημένη σε αυτή, π.χ σε ένα κατάλυμα.

Πτυχίο από το εξωτερικό, μεταφρασμένο στα ελληνικά, αλλά δεν είναι αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ, αν θα πάρει τους αντίστοιχους βαθμούς κατά την αξιολόγηση;

Δικαιολογητικά αλλοδαπών δυνητικών δικαιούχων, εφόσον εκδίδονται από αλλοδαπή αρχή πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά.

Επειδή η αξιολόγηση είναι συγκριτική και η βαθμολογία του κριτηρίου (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ και ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΣΤΑΔΙΟ Β4, ΚΡΙΤΗΡΙΟ 26) είναι αντικειμενική βάσει της βαθμίδας εκπαίδευσης ,προκειμένου να γίνει αντιστοίχισή του με τα ελληνικά πτυχία, πρέπει το πτυχίο να είναι αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ.

Στην περίπτωση που από την επίσημη μετάφραση προκύπτει ότι η βαθμίδα εκπαίδευσης είναι η αντίστοιχη με την ελληνική, τότε δεν απαιτείται η αναγνώριση.

Τι πρέπει να προσκομισθεί ώστε να γίνουν αποδεκτές αναδρομικές δαπάνες για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής;

Πρέπει να προσκομισθούν όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκτέλεση της δαπάνης, όπως τιμολόγιο πώλησης / ΤΠΥ / ΤΔΑ, αποδεικτικό της τραπεζικής συναλλαγής / επιταγή / απόδειξη είσπραξης, κίνηση λογαριασμού που περιλαμβάνει την εν λόγω συναλλαγή, καταχώρηση του παραστατικού στα λογιστικά βιβλία κ.α.

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς εξετάζεται μόνο σε περίπτωση υλοποίησης κτιριακών εργασιών ; Σε περίπτωση υλοποίησης μόνο άυλων ενεργειών ή προμήθειας εξοπλισμού, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια;

Στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  αναφέρεται ότι σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές, απαιτούνται αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου είτε μακροχρόνια μίσθωση χρονικής διάρκειας κατά περίπτωση ή προσύμφωνα μακροχρόνιας μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση.

Σε κάθε περίπτωση το γήπεδο ή το οικόπεδο ή το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών εκτός της περίπτωσης που το βάρος έχει προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την ίδια φύση επένδυσης ή θα προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την υλοποίηση της πρότασης ή από δάνειο για την αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής, από την οποία επλήγη η επιχείρηση.

 Σε περιπτώσεις άυλων ενεργειών ή προμήθειας εξοπλισμού που δεν απαιτεί τη μόνιμη

εγκατάστασή του ή σε περιπτώσεις ήπιων ενεργειών που δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο, δεν απαιτείται ο έλεγχος ύπαρξης βαρών και διεκδικήσεων

 Επομένως σε κάθε περίπτωση απαιτούνται αποδεικτικά ιδιοκτησίας ή μίσθωσης ακινήτου με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια κατά περίπτωση.

Στην Απόφαση Χρηματοδότησης η τεκμηρίωση της ιδιωτικής συμμετοχής για επένδυση π.χ 400.000 θα πρέπει να αφορά 130.000 €; (για τις πρώτες 100.000 το 40% δηλ 40.000 και για τις υπόλοιπες 300.000 το 30% δηλαδή 90.000).

Όχι δεν υπολογίζεται αθροιστικά. Η τεκμηρίωση θα αφορά το 30% των 400.000 €

Yπάρχει κάποιος περιορισμός στην προκήρυξη σχετικά με τους κατοίκους εξωτερικού ; είναι αποδεκτό για την βαθμολογία της ίδιας συμμετοχής το αποδεικτικό ύπαρξης των χρημάτων από τράπεζα του εξωτερικού;

Όχι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Πρέπει να υπάρχει όμως η μετατροπή του ξένου νομίσματος σε ευρώ με την ισοδυναμία που ισχύει κατά την ημέρα της κατάρτισης της αίτησης στήριξης.

Το αποδεικτικό για το ποσό του τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να είναι εκτύπωση μέσω web banking;

Όχι. Μπορεί όμως να είναι βεβαίωση που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου της τράπεζας.

Σε περίπτωση ύπαρξης συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, αρκεί η δήλωση ΜΜΕ χωρίς να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά σχετικά με αυτές τις επιχειρήσεις.

Αρκεί η δήλωση ΜΜΕ, καθώς και η συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων που συμπληρώνονται στο ΕΝΤΥΠΟ Ι_1 στο ΠΣΚΕ. Δύναται να ζητηθούν κατά περίπτωση, τυχόν επιπλέον στοιχεία κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησης.

Σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν τη δυνατότητα του δικαιούχου να καταβάλει τη συμμετοχή του στην επένδυση με ίδια κεφάλαια , αρκεί η βεβαίωση με υπόλοιπο ημέρας πριν την υποβολή;

Ναι, αρκεί.

Σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία i. Τα έντυπα Ε3 απαιτείται να υποβληθούν με σφραγίδα και υπογραφή του λογιστή, παρόλο που εκτυπώνονται από το TaxisNET; ii. Για τα φυσικά πρόσωπα (υπό ίδρυση επιχείρηση), απαιτείται το έντυπο Ε3 ενώ η επιχείρηση δεν υφίσταται. Ποιους αφορά το Ε3 σε περίπτωση υπό ίδρυση επιχειρήσεων; iii. Για τα φυσικά πρόσωπα (υπό ίδρυση επιχείρηση), απαιτείται το έντυπο 9. Εννοείται το έντυπο Ε9;

  1. Μόνον στην περίπτωση που δεν φέρουν τον αριθμό ηλεκτρονικής καταχώρισης /υποβολής
  2. Κατά περίπτωση, αν ο υποψήφιος δικαιούχος ασκεί άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα
  3. Ναι, αναφερόμαστε στο έντυπο Ε9.


Σχετικά με την τραπεζική βεβαίωση που αποδεικνύει την ιδιωτική συμμετοχή, τι χρονικό διάστημα πριν την υποβολή θα χρειαστεί να έχει εκδοθεί και ποιο διάστημα να αφορά το διαθέσιμο υπόλοιπο;

Πρέπει να έχει εκδοθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης (3.11.2021) και σε κάθε περίπτωση μετά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  (26.07.2021).

Επισήμανση:  ο τραπεζικός λογαριασμός   είναι  ο  λογαριασμός που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την Πράξη, στον οποίο θα υπάρχουν τα μετρητά για την τεκμηρίωση των ιδίων πόρων (κατά την υποβολή και αξιολόγηση της πρότασης) αλλά και κατά την φάση της ένταξης (πριν την έκδοση της ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ). Επίσης στον ίδιο λογαριασμό θα καταβάλλεται η αναλογούσα ενίσχυσης. Εξαίρεση αποτελούν τα Νομικά Πρόσωπα για τα οποία απαιτείται αύξηση ή απόφαση αύξησης του Μ.Κ ή χρησιμοποίηση των αποθεματικών (εκτός του Τακτικού)

Όσον αφορά την προσβασιμότητα σε ΑμεΑ, σε ένα αίτημα που εντάσσεται μόνο εξοπλισμός σε σκάφος και η έδρα της επιχείρησης εκμισθώνεται χωρίς να επιδοτείται, η προσβασιμότητα σε ΑμεΑ θα πρέπει να πληρείται α) στα σκάφη, β) στην έδρα της επιχείρησης, γ) στο διαδικτυακό χώρο της επιχείρησης (ιστοσελίδα);

Εφόσον πρόκειται για επιλέξιμη δαπάνη της επένδυσης και ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να προβλέπονται οι αντίστοιχες προδιαγραφές για πρόσβαση και χρήση από ΑΜΕΑ

Π.χ η ιστοσελίδα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές για ΑΜΕΑ εάν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη της Πρότασης.

Σχετικά με την έδρα της επιχείρησης, σε υπό σύσταση εταιρία, στην υποβολή της αίτησης μπορούμε να προσκομίσουμε προσύμφωνο μίσθωσης (δεν έχει κτιριακές εργασίες) ; Ακόμη, θα χρειαστεί βεβαίωση που πιστοποιεί ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο βαρών;

Ανάλογα με την φύση της επένδυσης. Αν η επένδυση αφορά δαπάνες και για την έδρα της επιχείρησης, απαιτείται  η προσκόμιση συμφωνητικού ή προσύμφωνου μίσθωσης. Σε περιπτώσεις άυλων ενεργειών ή προμήθειας εξοπλισμού που δεν απαιτεί τη μόνιμη εγκατάστασή του ή σε περιπτώσεις ήπιων ενεργειών που δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο, δεν απαιτείται ο έλεγχος ύπαρξης βαρών και διεκδικήσεων.

Απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά την υποβολή ή μετά την αρχική ένταξη;

Η τεκμηρίωση μπορεί να γίνει και κατά την υποβολή (βαθμολογείται) αλλά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πριν την έκδοση της ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. Μπορεί δηλ. κατά την υποβολή να τεκμηριωθεί μόνο με Υπεύθυνη Δήλωση του Δικαιούχου. Όμως πριν την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης (σε περίπτωση που η πρόταξη ενταχθεί) τότε θα ζητηθεί  τεκμηρίωση με την προσκόμιση των ανάλογων δικαιολογητικών.

Καταγγελίες

Ενημερωτικά δελτία

85 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook