1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πότε υποβάλλεται ο Φυσικός Φάκελος ;

Στο Άρθρο 7 της πρόσκλησης «Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης» αναφέρεται ότι… « Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ , οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών και συγκεκριμένα έως την Δευτέρα 24.06.2019 και ώρα 14.00 , να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, …………………….» Διευκρινίζεται ότι η 24.06.2019 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Φυσικού Φακέλου για τις αιτήσεις στήριξης που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά την καταληκτική ημερομηνία δηλαδή στις 17.06.2019. Εάν η αίτηση στήριξης υποβληθεί ηλεκτρονικά νωρίτερα από αυτή την καταληκτική ημερομηνία είναι προφανές ότι ο φυσικός φάκελος θα υποβληθεί το αργότερο επτά ημέρες μετά (π.χ εάν η ηλεκτρονική υποβολή γίνει στις 20 Μαΐου 2019 τότε ο φυσικός φάκελος πρέπει να υποβληθεί έως τις 27 Μαΐου 2019)

Ποιοι ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται στο φύλλο ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΗ ΕΠΙΛΈΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ του παραρτ, ΙΙ_8 ;

Στο παράρτημα  «II_8 Επιλέξιμοι ΚΑΔ οικονομικής δραστηριότητας» στο τελευταίο φύλλο με τίτλο «ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ», οι ΚΑΔ που έχουν επισημανθεί με κόκκινο χρώμα αφορούν μόνο τους ΜΗ επιλέξιμους ΚΑΔ βάσει των Κανονιστικών Πλαισίων (Καν. 1407/2013 και Καν. 651/2014) και όχι τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ που απορρέουν από το τοπικό πρόγραμμα.

Ενημερωτικά δελτία

85 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook