Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί ένα εργαλείο για την επικοινωνία με τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής παρέμβασης του νέου τοπικού προγράμματος LEADER - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων - Τ.Α.Π.Το.Κ. ή διαφορετικά CLLD/LEADER.
Μέσω της ιστοσελίδας το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ επιδιώκει την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με : α) την πορεία της υποβολής, έγκρισης και υλοποίησης του νέου τοπικού προγράμματος LEADER και β) την πορεία υλοποίησης των συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4- Προσέγγιση LEADER του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Ο τελικός φάκελος υποψηφιότητας, για το νέο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, υποβλήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 16/9/2016, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύτηκε από το Υ.Π.Α.Α.Τ. στο ΦΕΚ 1839/22-6-2016.
Το τοπικό μας πρόγραμμα εγκρίθηκε με την υπ'αριθμό 3206/12-12-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με συνολική Δημόσια Δαπάνη 6.700.000 €. Απο το ποσό αυτό 5.200.000 € αφορούν το Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 1.500.000 € αφορούν την προτεραιότητα 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Ηδη έχει ολοκληρωθεί υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της  1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα έργα Δημόσιου Χαρακτήρα και προετοιμαζόμαστε για την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Ιδιωτικά έργα.

Παράλληλα υλοποιούνται όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες που αφορούν τη διαδικασία υλοποίησης και ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020.  

Για οποιεσδήποτε προτάσεις, παρατηρήσεις, διευκρινίσεις ή πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ενημερωτικά δελτία

51 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook