Α. ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1. Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για έργα  Δημόσιου Χαρακτήρα (από 23.04.2018 έως 09.07.2018)


1η Τροποποίηση
α) ως προς την καταληκτική ημερομηνία - 31.07.2018
β) έπειτα απο οδηγίες από οδηγίες του ΥΠΑΑΤ οι οποίες δόθηκαν μετά την αρχική προκήρυξη του τοπικού μας προγράμματος έχει προστεθεί το εξής σημείο (σελίδα 11) της Πρόκλησης που αφορά την Υποδράση 19.2.4.5 : "Έργα που αφορούν στη σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει είτε τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και των προεξοφλημένων εσόδων του έργου είτε το 70% των επιλέξιμων δαπανών."
Κατεβάστε την τροποποιημένη πρόσκληση

2η Τροποποίηση (ως προς την καταληκτική ημερομηνία - έως 10.08.2018)

3η Τροποποίηση (ως προς την καταληκτική ημερομηνία - έως 31.08.2018)

2. Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Δημόσιου χαρακτήρα (υποδράση 19.2.4.1)

Β ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για έργα 
 Ιδιωτικού Χαρακτήρα (από 13.03.2019 έως 17.06.2019)
Περίληψη Πρόσκλησης

Αναλυτική Πρόσκληση

Συνημμένα 

1η Τροποποίηση