Στο πλαίσιο του Τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020» , η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΑΕ ΟΤΑ  καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο των  Δράσεων 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» και 19.2.5 : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ» που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.
Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος,  ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.572.200 € (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).


Από τους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να "κατεβάσετε" το  υλικό της προκήρυξης :


Α/Α ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
1 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχείο με τα περιεχόμενα της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ καθώς και σύντομη περιγραφή τους
2 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περίληψη της Πρόσκλησης Υποβολής προτάσεων
3 2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Το κείμενο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων  για παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος
4 3 ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Υπόδειγμα της Αίτησης Στήριξης που πρέπει να υποβάλει ο Δυνητικός Δικαιούχος με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. * Η αίτηση πρέπει να έχει τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου με την  αίτηση που υποβάλλεται στο ΟΠΣΑΑ
5 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Υπόδειγμα εντύπου όπου ανάλογα με το είδος του προτεινόμενου έργου (πράξης) συμπληρώνονται οι αντίστοιχες πληροφορίες/δεδομένα
6 5 ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Εντυπο όπου αναφέρεται η διαδικασία της επιλογής των προτάσεων που θα υποβληθούν. Επίσης αναφέρονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής , τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν καθώς και συνοπτικές οδηγίες για τις Κρατικές Ενισχύσεις.
7 6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αρχείο Excel όπου συμπληρώνονται τα απαραίτητα δεδομένα του προϋπολογισμού του έργου. Ορισμένοι από τους πίνακες πρέπει να ενσωματωθούν  και στο Παράρτημα της Αίτησης Στήριξης.
8 7 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1 Αρχείο excel όπου περιλαμβάνοννται δύο πίνακες "ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ" για τις κτιριακές εργασίες καθώς και γα τις αναπλάσεις. Οι πίνακες πρέπει να συμπληρωθούν όπου απαιτείται από τους υποψήφιους δικαιούχους.
9 8 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2 Αρχείο excel όπου περιλαμβάνοννται δύο πίνακες "ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΥΤΗΣ" για τις κτιριακές εργασίες καθώς και γα τις αναπλάσεις. Οι πίνακες πρέπει να συμπληρωθούν όπου απαιτείται από τους υποψήφιους δικαιούχους.
10 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΜΠΕ  Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινομένης πράξης με τις κατευθύνσεις της 152950/23-10-2015 ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020». Ο πίνακας πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψήφιους Δικαιούχους. 
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 
11 10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εντυπο με συνοπτική περιγραφή του Τοπικού Προγράμματος όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει
12 11 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 (ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) Η με αριθμό  13215/30-11-2017 (ΦΕΚ 4285/Β΄/8-12-2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα : «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων». 
13 12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ  Αρχείο Excel με τις τιμές που καθορίζει η ΟΤΔ (ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ ) για τις κτιριακές εργασίες. 
14 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρχείο όπου αναφέρονται τα περιεχόμενα του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης και ειδικότερα τα ελάχιστα περιεχόμενα που αυτός πρέπει να έχει κατά την υποβολή της πρότασης (αφορά μόνο έργα που θα υλοποιηθούν με Δημόσιες Συμβάσεις)
15 14 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Εγγραφο όπου αναφέρονται οι προδιαγραφές της μελέτης της αισθητικής αναβάθμισης οικισμών. Η μελέτη είναι προαπαιτούμενη για έργα ανάπλασης οικισμών.
16 15 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ Εντυπο όπου εξειδικεύεται  το κριτήριο αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»
17 16 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Υπόδειγμα της Απόφασης Ενταξης των έργων (πράξεων) που θα ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα.
18 17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Υπόδειγμα της Απόφασης Απόρριψης των έργων (πράξεων) που δεν θα ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα.
19 18 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Υπόδειγμα της Επιστολής που θα αποσταλεί στους υποψήφιους δικαιούχους όταν κατά την φάση της αξιολόγησης απαιτηθούν συμπληρωματικά στοιχεία.
  ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
20 19 ΕΥΚΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 19.2 Το με αριθμό 117353/ΕΥΚΕ 6607 26.10.2017 , έγγραφο της ΕΥΚΕ που απευθύνεται στην ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 και περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις της ΕΥΚΕ σε σχέση με τον έλεγχο ύπαρξης Κρατικών Ενισχύσεων στις υποδράσεις του Υπομέτρου 19.2 
21 20 ΕΡΓΑ ΕΠΕΞ. ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ_ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΚΕ Αφορά δύο έγγραφα της ΕΥΚΕ σχετικά με τον έλεγχο της ύπαρξης κρατικών ενισχύσεων σε έργα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων. Τα υπ' αριθμό έγγραφα α) 131084/ΕΥΚΕ 4293/09.12.2016, και β) 54929/ΕΥΚΕ 5601/16.05.2017 το οποίο είναι συνέχεια του α)
22 21 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ Το υπ' αριθμό 41364/ΕΥΚΕ 5317/05.04.2017 έγγραφο σχετικά με το "Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για έργα υποδομών πόσιμου ύδατος"
23 22 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ 651-2014 Το με αριθμό 101270/ΕΥΚΕ 3633/30.09.2016 έγγραφο, με θέμα "Διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν.ΕΕ 651/2014."
  ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
24 23 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Σχέδιο απόφασης στην περίπτωση που το έργο θα υλοποιηθεί με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ.
25 24 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΕ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ερωτηματολόγιο για έργα Πολιτισμού που πρέπει να συμπληρωθεί από τον Υποψήφιο Δικαιούχο με σκοπό την εξέταση του κριτηρίου εάν η προτεινόμενη πράξη ενέχει στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων.
26 25 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΕ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ερωτηματολόγιο για έργα Σύγχρονου Πολιτισμού που πρέπει να συμπληρωθεί από τον Υποψήφιο Δικαιούχο με σκοπό την εξέταση του κριτηρίου εάν η προτεινόμενη πράξη ενέχει στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων.
27 26 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Αρχείο με πληροφορίες/δεδομένα που πρέπει να συμπληρωθούν από τον υποψήφιο δικαιούχο στην περίπτωση που απαιτηθεί η εξέταση του κριτηρίου περί ύπαρξης Κρατικής Ενίσχυσης για το προτεινόμενο έργο (πράξη)  και στην συνέχεια να καθορισθεί ο τρόπος χρηματοδότησής του.
28 27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Οδηγίες για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων 


Ολα τα αρχεία συμπιεσμένα : 1η Πρόσκληση 19.2 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΟΤΔ:  ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 


Διαδικασία για την εγγραφή χρήστη στο ΟΠΣΑΑ


Δείτε [παντώντας εδώ] εάν η Δημοτική/Τοπική Κοινότητα που ενδιαφέρεστε να υλοποιήσετε την προτασή σας υπάγεται στην περιοχή παρέμβασης του Τοπικού μας Προγράμματος ή σε κάποιο άλλο Τοπικό Πρόγραμμα της Κρήτης.


Ενημερωτικά δελτία

64 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook