Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της υπ’ αριθ 71/22.03.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (Μέτρο 19.2 παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα)

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00 έως την Τετάρτη 7 Ιουνίου και ώρα 15:00

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Εγχειρίδιο ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ

ΟΡΙΣΜΟΙ -  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ "ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ"  (Νέο !)

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ (Νέο!)

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στα συνημμένα έχει τροποποιηθεί η Υπεύθυνη δήλωση στο σημείο 13. Για διευκόλυνση μπορείτε να κατεβάσετε την τροποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση από τον παρακάτω σύνδεσμο

Ι_9 Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου 2η -ΤΡΟΠ

Σημείωση : Σας επισημαίνουμε ότι στην πρόσκληση εμπεριέχονται τροποποιήσεις  του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) που στις 09.03.2023 η Ε.Ε. ενέκρινε. Η δημοσίευση της τροποποίησης του ΓΑΚ δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί για να ξεκινήσει η ισχύς της και αναμένεται τις επόμενες ημέρες.