Η  1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του μέτρου 19.2 (Ιδιωτικά Έργα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER τροποιείται στα εξής σημεία

  1. Η καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης από την 17η Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00 παρατείνεται έως τις 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00
  2. Τροποποιούνται σημεία της πρόσκλησης σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 66938084 / 03.04.2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ
  3. Τροποποιούνται οι υποδράσεις 19.2.2.2 και 19.2.2.6 σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 3868/28.05.2019 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020
  4. Διορθώθηκαν κάποια προφανή λάθη και παραλείψεις της πρόσκλησης
Συνοπτικό κείμενο για την τροποποίηση της Πρόσκλησης

Για να δείτε την τροποποιημένη πρόσκληση πατήστε εδώ