Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε την πρόταση για το τοπικό πρόγραμμα που υποβλήθηκε στο ΥΠΑΑΤ το  2016 όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα η πρόταση χωρίζεται σε δύο τμήματα : τον ΦΑΚΕΛΟ Α (Προετοιμασία, ορισμός και περιγραφή της περιοχής παρέμβασης, στοιχεία διαβούλευσης κ.α) και τον ΦΑΚΕΛΟ Β όπου εμπεριέχεται η τοπική στρατηγική και οι προτεινόμενες δράσεις. Το τμήμα αυτό αναθεωρήθηκε αρχικά  λόγω κυρίως της διαφοράς του προϋπολογισμού που προτάθηκε και εκείνου που εγκρίθηκε.
Στην πορεία υπήρξαν και άλλες αναθεωρήσεις με την τελευταία να πραγματοποιείται παράλληλα με την 1η πρόσκληση για τα Ιδιωτικά Εργα.
Η αναθεώρηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω του κανονιστικού πλαισίου των Κρατικών Ενισχύσεων και αφορά τα Τοπικά Προγράμματα όλης της Ελλάδας.Για αυτό το λόγο θα παρατηρηθούν αλλαγές από πληροφορίες που είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί. Π.χ οι δράσεις 19.2.2.1 και 19.2.3.2 έχουν απενεργοποηθεί ενώ στις δράσεις 19.2.2.2 και 19.2.2.6 (στο τμήμα που αφορά την γεωργική μεταποίηση) να εφαρμοσθεί ο κανονισμός deminimis (καν 1407/13) με ποσοστό ενίσχυσης 65% και έτσι τα ποσοστά διαμορφώνονται σύμφωνα με το παράρτημα Ι του καν 1305/2014 σε 50%
Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι αναθεωρήσεις έγιναν μόνο στο τμήμα που αφορά το Μέτρο 19 (ΕΓΤΑΑ) και όχι την προτεραιότητα 4 του Επαλθ. Η αναθεώρηση αυτή θα γίνει με άλλη διαδικασία
Πατήστε ανάλογα στα παρακάτω link για να κατεβάσετε το τοπικό πρόγραμμα : 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α

ΦΑΚΕΛΟΣ Β

ΦΑΚΕΛΟΣ Β (έπειτα από την τελευταία αναθεώρηση)