Στην Περιφέρεια Κρήτης, η Στρατηγική CLLD (ΤΑΠΤΟΚ) θα εφαρμοσθεί , στα πλαίσια του ΆξοναΠροτεραιότητας 5 (ΕΚΤ): Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη, του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.Θα εφαρμοστεί στις περιοχές εφαρμογής που έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση των ΤΑΠΤοΚ του ΠΑΑ ή τμήματα αυτών.
Στην περίπτωση του τοπικού μας προγράμματος η περιοχή εφαρμογής συμπίπτει με την περιοχή εφαρμογής του CLLD ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρο 19).

Οι ΟΤΔ που έχουν αναλάβει την εφαρμογή των ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ στην Περιφέρεια Κρήτης, διαμόρφωσαν μια Στρατηγική που οδηγεί σε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο οποίο θα τεκμηριώνεται η συνάφεια και συμπληρωματικότητα με την εγκεκριμένη στρατηγική του Leader 2014-2020.

Ενημερωτικά δελτία

65 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook