Οι δράσεις του τοπικού προγράμματος που αφορούν το Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 έχουν αναμορφωθεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του τοπικού προγράμματος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
Οι δράσεις εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες :

ΜΕΤΡΟ 19 : «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 : Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/ΤΑΠΤΟΚ)

Α. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΡΓΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Δράση 19.2.1 : Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης

 • Υποδράση 19.2.1.2 :  Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών [Λεπτομέρειες]
Δράση 19.2.2 : Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
 • Υποδράση 19.2.2.1 :  Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.[Λεπτομέρειες]
 • Υποδράση 19.2.2.2 : Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. [Λεπτομέρειες]
 • Υποδράση 19.2.2.3 :  Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.[Λεπτομέρειες]
 • Υποδράση 19.2.2.4 : Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.[Λεπτομέρειες]
 • Υποδράση 19.2.2.5 : Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.[Λεπτομέρειες]
 • Υποδράση 19.2.2.6 : Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.[Λεπτομέρειες]
Δράση 19.2.3 : Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής
 • Υποδράση 19.2.3.1 : Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.[Λεπτομέρειες]
 • Υποδράση 19.2.3.2 : Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.[Λεπτομέρειες]
 • Υποδράση 19.2.3.3 : Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.[Λεπτομέρειες]
 • Υποδράση 19.2.3.4 : Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.[Λεπτομέρειες]
 • Υποδράση 19.2.3.5 : Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.[Λεπτομέρειες]

Β. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΡΓΑ

Δράση 19.2.4 : Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
 • Υποδράση 19.2.4.1 : Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια. [λεπτομέρειες]
 • Υποδράση 19.2.4.2 : Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) [λεπτομέρειες]
 • Υποδράση 19.2.4.3 : Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης , τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) [λεπτομέρειες]
 • Υποδράση 19.2.4.4 : Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεω [λεπτομέρειες]
 • Υποδράση 19.2.4.5 : Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ) [λεπτομέρειες]
Δράση 19.2.5 : Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα
 • Υποδράση 19.2.5.1 : Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις [λεπτομέρειες]

Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Δράση 19.2.7 : Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

 • Υποδράση 19.2.7.2 : Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας [λεπτομέρειες]
 • Υποδράση 19.2.7.3: Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό [λεπτομέρειες]
 • Υποδράση 19.2.7.8 : Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων [λεπτομέρειες]


 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.3 : Διατοπική και διακρατική συνεργασία
 
 
 

Ενημερωτικά δελτία

61 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook