Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί ένα εργαλείο για την επικοινωνία με τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής παρέμβασης του νέου τοπικού προγράμματος LEADER - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων - Τ.Α.Π.Το.Κ. ή διαφορετικά CLLD/LEADER.
Μέσω της ιστοσελίδας το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ επιδιώκει την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με : α) την πορεία της υποβολής, έγκρισης και υλοποίησης του νέου τοπικού προγράμματος LEADER και β) την πορεία υλοποίησης των συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4- Προσέγγιση LEADER του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Ο τελικός φάκελος υποψηφιότητας, για το νέο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, υποβλήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 16/9/2016, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύτηκε από το Υ.Π.Α.Α.Τ. στο ΦΕΚ 1839/22-6-2016.
Το τοπικό μας πρόγραμμα εγκρίθηκε με την υπ'αριθμό 3206/12-12-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με συνολική Δημόσια Δαπάνη 6.700.000 €. Απο το ποσό αυτό 5.200.000 € αφορούν το Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 1.500.000 € αφορούν την προτεραιότητα 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα έργα Δημόσιου Χαρακτήρα

Παράλληλα υλοποιούνται όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες που αφορούν τη διαδικασία υλοποίησης και ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020.  

Για οποιεσδήποτε προτάσεις, παρατηρήσεις, διευκρινίσεις ή πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ενημερωτικά δελτία

47 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook