Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε τα αποτελέσματα εξέτασης-τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας της Α Φάσης της «Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020». Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμόν πρωτ. 1992/3-8-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ΑΚΟΜΜ – Ψηλορείτης  Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.  πληροί το σύνολο των κριτηρίων επιλεξιμότητας και αποτελεί επιλέξιμο φορέα για την υποβολή του Φακέλου Β στην δεύτερη φάση της πρόσκλησης.

Ενημερωτικά δελτία

64 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook