Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER της ευρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη, Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να ενταχθούν και και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) για την Υποδράση "19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. Ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού, κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα κτίρια" με ενδεικτικό προϋπολογισμό 300.000,00 €. Η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως το 100% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά / έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή ( Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ: 19.2.4.1_2/ M2931818).

 Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης:  15.10.2022

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης:  22.12.2022


ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
3 ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
4 ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΥΤΗΣ
5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ
7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΜΠΕ
8 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
9 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
10 ΠΑΡΑΡΤ_ΙΙΙ_ΚΡΑΤΙΚΕΣ_ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ_v1_07.22
11 ΕΡΓΑ ΕΠΕΞ. ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΚΕ
12 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ
13 Λίστα Ελέγχου για την ύπαρξη Κρατικής Ενίσχυσης
14 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
15 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
17 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ (17 ΠΑΡΑΡΤ_II_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ_v1_07.22)
18 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
19 ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
21 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 19.2 και 19.4
22 Καν.1305/2013
23 Καν.651/2014

 


Καταγγελίες

Ενημερωτικά δελτία

85 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook