Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ υλοποιεί το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ», στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.3 CLLD/LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το έργο υλοποιείται από τις πέντε Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Κρήτης Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΟΤΔ Ηρακλείου και ΟΤΔ Μεσαράς), Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ, ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ και Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ.
Στόχος του σχεδίου είναι η διασύνδεση του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα με τον τουρισμό και κυρίως με εναλλακτικές μορφές του, καθώς και η ανάπτυξη δικτύου από επισκέψιμες διδακτικές φάρμες στην Κρήτη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ευρύτεροι στόχοι της διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης, της αύξησης της απασχόλησης και των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων και των αγροτών σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
Μια από τις δράσεις του σχεδίου είναι και η πραγματοποίηση τριήμερων πιλοτικών βιωματικών διαδραστικών εργαστηρίων με θέμα την ίδρυση και λειτουργία Διδακτικής Φάρμας από αγρότες ή κτηνοτρόφους.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο βιωματικό εργαστήριο που θα διοργανωθεί από 9 έως 11 Νοεμβρίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η κύρια εκμετάλλευση του ενδιαφερόμενου να βρίσκεται σε περιοχή που εφαρμόζεται Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ή δραστηριοποιείται ή προτίθεται να δραστηριοποιηθεί σε αυτήν (Η περιοχή αναφέρεται στο σχετικό Παράρτημα «Περιοχή Παρέμβασης» της Πρόσκλησης).
Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις (πώς μπορεί αυτό το πρόγραμμα να βοηθήσει έναν αγροτοκτηνοτρόφο, διαμόρφωση σχεδίου και εργαλεία υλοποίησής κ.ά.) κι επίσκεψη σε υφιστάμενη ή εν δυνάμει διδακτική φάρμα σε ορεινή ή ημιορεινή περιοχή.
Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων είναι τα είκοσι (20) άτομα. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις ξεπεράσουν αυτόν τον αριθμό, θα ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησης με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα ερωτηματολόγια. Σε επόμενη φάση, από τους συμμετέχοντες του εργαστηρίου θα προκύψουν και οι συμμετέχοντες σε επίσκεψη ανταλλαγής καλών πρακτικών σε άλλη περιοχή της Ελλάδας ή/και στο εξωτερικό.
Οι ενδιαφερόμενοι αγροκτηνοτρόφοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και το σχετικό ερωτηματολόγιο και να το αποστείλουν στο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ μέχρι την 25 Οκτωβρίου 2022 (σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο).

Περισσότερες Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2834031402 (ημέρες και ώρες γραφείου), και στο email : leader@akomm.gr. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ν. Σαρχιανάκης.

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ