Η WWF δύναται να χρηματοδοτήσει την ιδιωτική συμμετοχή μικρών παράκτιων αλιέων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, καθώς και των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER.

Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους προς την WWF έως την 15/5/2021 και ώρα 12:00.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε και στην εταιρία μας στα τηλ. 2834031402, 2834031793
email : leader@akomm.gr

Χρήσιμα αρχεία :
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ WWF ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΙΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΣ 

Ενημερωτικά δελτία

76 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook