Η ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, δειγματοληπτικού ελέγχου, εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών, μεταφοράς ποσών μεταξύ των υποδράσεων του τοπικού προγράμματος και της εξασφάλισης ποσού υπερδέσμευσης, και σύμφωνα με την απόφασης της ΕΔΠ με αριθμό 7/15-7-2019 δημοσιοποιεί τους τελικούς πίνακες κατάταξης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για έργα δημόσιου χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD / LEADER (ΕΓΤΑΑ).

 Οι παραδεκτές προς στήριξη προτάσεις προωθούνται στην ΕΥΔ της Περιφέρειας Κρήτης για την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης. Θα ακολουθήσει η υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της ΟΤΑ και των δικαιούχων σύμφωνα με τους όρους υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος και τίς επιμέρους προϋποθέσεις ένταξης.

Κατεβάστε τον πίνακα από εδω