Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΑΕ ΟΤΑ (Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020») , καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους (αιτήσεις στήριξης)

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ με έναρξη την 13η Μαρτίου 2019 και ώρα 13.00  και λήξη της προθεσμίας
την 22α Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00

Το υλικό της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στους παρακάτω συνδέσμους :

Περίληψη Πρόσκλησης

1η Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΣΚΕ
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ -  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οι προκηρυσσόμενες δράσεις /υποδράσεις είναι :

Δράσεις / Υποδράσεις Ενδεικτική ΔΔ (€) Καν.Πλαίσιο %   Ενίσχυσης
19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 150.000,00 Άρθρο 17, παρ. 1β. Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 50% έως 200.000 € ΔΔ
19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.  230.000,00 Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013. 65% έως 200.000 € ΔΔ
19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.  130.000,00 Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 65% έως 200.000 € ΔΔ
19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.  100.000,00 Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 65% έως 200.000 € ΔΔ
19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.  235.300,00 Άρθρο 17, παρ. 1β. Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 50% έως 200.000 € ΔΔ
Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, 65% έως 200.000 € ΔΔ
19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής
19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.  400.000,00 Άρθρο 17, παρ. 1β. Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, παράρτημα ΙΙ Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. 50% έως 600.000 € συν.κόστος
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.  600.000,00 Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, άρθρο 14 Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014. 45% έως 600.000 € συν.κόστος
19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.  200.000,00 Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, άρθρο 14 Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014. 45% έως 600.000 € συν.κόστος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Με την παρούσα πρόσκληση δεν προκηρύσσονται οι εξής υποδράσεις του Τοπικού Προγράμματος :

19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών
19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας
19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
19.2.7.8 Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων.

Οι παραπάνω δράσεις θα προκηρυχθούν σε επόμενη πρόσκληση

Ενημερωτικά δελτία

64 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook