ΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ Φόρμα Υποβολής-Έντυπο Ι_1
3 ΕΝΤΥΠΟ Ι_2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ_ΑΛΙΕΙΑ.docx
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_A ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ μη ΚΕ.xlsx
2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Β ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΚΕ.xlsx
3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ.xlsx
4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ   ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.docx
5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.xls
6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Ορισμός ΜΜΕ.docx
7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τ.Π ΕΤΘΑ.docx
8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII  ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ.docx
9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - Παρακολούθηση μακροχρόνιων.docx
10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - Κυρώσεις.docx
11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη Αρ. έργων CLLD.pdf
12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη 4.1.pdf
13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη 4.2.pdf
14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη 4.3.pdf
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
15 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΡΩΝ.docx
16 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ DE MINIMIS.docx
17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙII ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΡΩΝ.docx
18 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΡΩΝ.docx
19 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ V  Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ.docx
20 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VI - A  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ μη Κ.Ε.xlsx
21 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VI - B  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Ε .xlsx
22 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VII   ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.docx
23 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VIII- ΔΑΠΑΝΕΣ από δικαιούχο.xlsx
24 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IX - ΔΑΠΑΝΕΣ από ΟΕΕ.xlsx
25 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ X - Λίστα επαλήθευσης.docx
26 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XI - Έκθεση επαλήθευσης.docx
27 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΟΛΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ [ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ]
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΝΕΟ ! Εγχειρίδιο Υποβολής Προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

Καταγγελίες

Ενημερωτικά δελτία

85 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook