Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020» , η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΑΕ ΟΤΑ  καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους (αιτήσεις στήριξης) στο πλαίσιο των  Δράσεων 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» και 19.2.5 : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ» που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος,  ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.572.200 € (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Σύμφωνα με την υπ' αριθμό 5/13-07-2018 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος η καταληκτική ημερομηνία  για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης παρατείνεται από την 31 Ιουλίου 2018 στις 10 Αυγούστου 2018 ενώ η κατάθεση του φυσικού φακέλου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατείνεται από τις 7 Αυγούστου 2018 στις 20 Αυγούστου 2018.

Σημείωση :
 Από το υλικό της προκήρυξης έχουν τροποποιηθεί α) η Περίληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και β) η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο σημείο 5.3 που αφορά τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής.

Σημείωση : στην 1η τροποποποίηση και έπειτα απο οδηγίες από οδηγίες του ΥΠΑΑΤ οι οποίες δόθηκαν μετά την αρχική προκήρυξη του τοπικού μας προγράμματος έχει προστεθεί το εξής σημείο (σελίδα 11) που αφορά την Υποδράση 19.2.4.5 : "Έργα που αφορούν στη σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει είτε τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και των προεξοφλημένων εσόδων του έργου είτε το 70% των επιλέξιμων δαπανών."

Για περισσότερες πληροφορίες και την λήψη του απαραίτητου υλικού πατήστε εδώΕνημερωτικά δελτία

64 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook